Stichting Vrienden Stadstuin Helmond


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring Stichting Vrienden Stadstuin Helmond

Stichting Vrienden Stadstuin Helmondis een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk met ANBI, . Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan . Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.


Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 -  duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;

-  het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;

-   je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

-   jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

-  wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

-   passende beveiligings maatregelen nemen om jouw persoons gegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoons gegevens verwerken;

-  jouw recht respecteren om jouw persoons gegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Als je naar aanleiding van deze privacy verklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contact gegevens.

 Telefonisch  06- 17436458

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16:00 uur

E-mail  Via het contact formulier op onze website

Post  Stichting Vrienden Stadstuin Helmond

Maaslaan 18 5704 LG Helmond

Gebruik van persoons gegevens


Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Wat wij verwerken is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:


Doeleinden


Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):Verstrekking aan derden


Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.

Wanneer wij jouw gegevens krijgen zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.


Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.


Profilering en cookies


Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens via mailchimps om met elkaar om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via een van de websites van de Stichting Vrienden Stadstuin Helmond, te weten:

Bij het verzamelen  van je gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.


Beveiligen en bewaren


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaar termijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaar termijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting vrienden Stadstuin Helmond bewaart je persoons gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaar termijnen voor de volgende (categorieën) van persoons gegevens:

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens


Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.


Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding


Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.

Versie 1  aangepast 10-7-2018

Onder constructie  Niet alles is nog ingevuld !!